Gujski, Zdebiak Kancelaria adwokacko-radcowska spółka partnerska powstała w dniu 5 lutego 2008 roku jako wspólna firma doświadczonych prawników. Specjalizujemy się w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elastycznych form zatrudniania takich, jak kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, agencja, umowy nienazwane), w szczególności zawierane z kadrę menedżerską wysokiego szczebla.

Nasza ugruntowana i niekwestionowana pozycja wynika z doświadczeń zgromadzonych przy obsłudze rodzimych i międzynarodowych firm, działających w różnych formach oraz sektorach gospodarki, a także osób indywidualnych (pracowników, menedżerów, członków zarządu) oraz związków zawodowych.

Mamy też ogromne doświadczenie procesowe, które zdobyliśmy reprezentując pracodawców, pracowników, menedżerów, członków zarządu, zleceniodawców i zleceniobiorców przed sądami pracy, sądami cywilnymi i gospodarczymi, a także przed Sądem Najwyższym i sądami polubownymi.

Zdobyte w związku z tym doświadczenie i znajomość oczekiwań dwóch stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) dają nam możliwość oceny ryzyka związanego z szeroko pojętym zatrudnieniem i umiejętność przewidywania sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie współpracy stron lub po jej zakończeniu, a w konsekwencji formułowania odpowiednich postanowień umownych, które pozwolą ograniczyć ryzyko sporu. Z kolei doświadczenie procesowe pozwala nam na reprezentowanie klientów przed sądami w sposób zapewniający maksymalną ochronę ich interesów.

Zajmujemy się też szeroko rozumianym prawem cywilnym i gospodarczym.

Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach karnych (na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem) w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracowników.

Skorzystały już z naszej pomocy polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne, banki i inne instytucje finansowe, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, zajmujące się energetyką, spółki giełdowe, w tym z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, firmy produkcyjne, handlowe, logistyczne, budowlane, z branży motoryzacyjnej, instytucje kultury, instytuty badawcze, szpitale i prywatne firmy świadczące usługi medyczne, szkoły, urzędy publiczne, agencje państwowe, a także indywidualni przedsiębiorcy, a nawet inne kancelarie prawne w sprawach związanych z zatrudnieniem ich pracowników i współpracowników.

Reprezentowaliśmy w negocjacjach i sporach sądowych prezesów i członków zarządów największych spółek działających na polskim rynku, szefów i dyrektorów wielu instytucji, menedżerów i specjalistów zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz kontraktach menedżerskich i innych umowach także prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.


Członkowie zarządów

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Powoływanie, odwołanie i rezygnacja z członkostwa w zarządzie
 • Odpowiedzialność wobec spółki
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki, urzędu skarbowego i ZUS
 • Reputacja i ochrona dóbr osobistych
 • Zatrudnienie? Umowa o pracę a kontrakt menedżerski
 • Zasady wynagradzania
 • Premie i programy motywacyjne
 • Ustawy kominowe
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, chorobowe, ubezpieczenia itd.)
 • Nadgodziny - niewykluczone
 • Zakaz konkurencji
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy
 • Spory ze spółką
 • Zaskarżanie uchwał organów spółki


Menedżerowie

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Umowa o pracę a kontrakt menedżerski
 • Ustalanie warunków umowy
 • Zasady wynagradzania
 • Nadgodziny? - niewykluczone
 • Premie i programy motywacyjne
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, ubezpieczenia itd.)
 • Zakaz konkurencji
 • Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Spory – przed jakim sądem
 • Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie
 • Sprawy emerytalne


Pracownicy

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Ustalanie warunków zatrudnienia, w tym przygotowywanie projektów umów
 • Zmiany warunków umów, w tym wypowiedzenia zmieniające
 • Pozew o ustalenie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę i przez pracownika
 • Wynagrodzenie, w tym premie
 • Nadgodziny
 • Odprawy, w tym w ramach programów dobrowolnych odejść i zwolnień grupowych
 • Zakaz konkurencji
 • Mobbing, dyskryminacja, naruszenie dóbr osobistych
 • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie
 • Sprawy emerytalne


Zleceniobiorcy

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna czy inna
 • Ustalanie warunków umowy
 • Zasady wynagradzania
 • Premie i programy motywacyjne
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, ubezpieczenia itd.)
 • Zakaz konkurencji i wyłączność
 • Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Spory – przed jakim sądem
 • Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie
 • Sprawy emerytalne


Pracodawcy

Nasza praktyka z zakresu prawa pracy obejmuje bieżącą, kompleksową obsługę we wszystkich aspektach zarządzania HR na obszarze całego kraju, w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym: sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń pracodawcy w przedmiocie rozwiązania umów o pracę;
 • doradztwo w zakresie kształtowania zasad wynagradzania, systemów premiowych i motywacyjnych pracowników i kadry menedżerskiej;
 • sporządzanie i negocjowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy;
 • reprezentowanie i wsparcie pracodawców w negocjacjach warunków zatrudnienia i poszczególnych postanowień umów z pracownikami lub kandydatami na pracowników;
 • kompleksowe wsparcie prawne w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w zakresie konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę zwolnień objętych reżimem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zwolnień grupowych obejmującej w szczególności konsultacje ze związkami zawodowymi, pisma rozwiązujące z pracownikiem umowę o pracę;
 • reprezentowanie i wsparcie pracodawców w kontaktach ze związkami zawodowymi, uczestnictwo w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, a także w sporach zbiorowych;
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie bieżącego stosowania przez pracodawców kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego (w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych) i szeroko pojętego prawa pracy;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 • bieżące informowanie pracodawców, z którymi współpracujemy, o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dostosowywanie wszelkich regulaminów i dokumentów do tych zmian;
 • prowadzenie szkoleń dla grup pracowników wskazanych przez pracodawcę;
 • wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w procesach due diligence, przy przejęciach zakładów pracy;
 • reprezentowanie pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych, a także w sporach pozasądowych (np. w postępowaniach mediacyjnych), w tym w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, także wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, ustaleniem istnienia stosunku pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, wypadkami przy pracy, zakazem konkurencji i innych;
 • bieżące wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS, jak i sądowych w zakresie zaskarżenia decyzji ZUS;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z elastycznymi formami zatrudniania, jak opracowanie listów intencyjnych, a następnie kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, agencja i inne w tym nienazwane), oraz ich rozwiązywanie;
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie obowiązywania umów jak i po ich rozwiązaniu;
 • doradztwo w zakresie zastosowania ustaw kominowych


Związki zawodowe

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Tworzenie, przygotowywanie statutu, projektów uchwał
 • Organizacja międzyzakładowa
 • Rejestracja związku zawodowego
 • Negocjacje układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych porozumień z pracodawcami
 • Udział w negocjacjach w sprawie zwolnień grupowych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Spory zbiorowe
 • Przejście zakładu pracy
 • Wybory społecznych inspektorów pracy
 • Reprezentowanie w sprawach sądowych


Przedstawiciele pracowników

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Wybór przedstawicieli
 • Kontakty z reprezentowanymi pracownikami
 • Negocjacje z pracodawcą


Inne sprawy

Prowadzimy również sprawy:

 • związane z zakładaniem oraz przekształcaniem spółek i ich bieżącą obsługą
 • dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • związane z odzyskiwaniem nieruchomości, w tym tzw. nieruchomości dekretowych
 • związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, w tym przygotowaniem stosownych umów
 • dotyczące prac budowlanych i remontowych
 • dotyczące najmu, w szczególności lokali
 • o zasiedzenie
 • spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • o podział małżeńskiego majątku wspólnego
 • windykacyjne i egzekucyjne