Członkowie zarządów

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Powoływanie, odwołanie i rezygnacja z członkostwa w zarządzie
  Odpowiedzialność wobec spółki
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki, urzędu skarbowego i ZUS
 • Reputacja i ochrona dóbr osobistych
 • Zatrudnienie? Umowa o pracę a kontrakt menedżerski
 • Zasady wynagradzania
 • Premie i programy motywacyjne
 • Ustawy kominowe
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, chorobowe, ubezpieczenia itd.)
 • Nadgodziny - niewykluczone
 • Zakaz konkurencji
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy
 • Spory ze spółką
 • Zaskarżanie uchwał organów spółki


   

 

Menedżerowie

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Umowa o pracę a kontrakt menedżerski
 • Ustalanie warunków umowy
 • Zasady wynagradzania
 • Nadgodziny? - niewykluczone
 • Premie i programy motywacyjne
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, ubezpieczenia itd.)
 • Zakaz konkurencji
 • Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Spory – przed jakim sądem
 • Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie
 • Sprawy emerytalne

 

Pracownicy

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Ustalanie warunków zatrudnienia, w tym przygotowywanie projektów umów
 • Zmiany warunków umów, w tym wypowiedzenia zmieniające
 • Pozew o ustalenie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę i przez pracownika
 • Wynagrodzenie, w tym premie
 • Nadgodziny
 • Odprawy, w tym w ramach programów dobrowolnych odejść i zwolnień grupowych
 • Zakaz konkurencji
 • Mobbing, dyskryminacja, naruszenie dóbr osobistych
 • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie
 • Sprawy emerytalne

 

Zleceniobiorcy

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna czy inna
 • Ustalanie warunków umowy
 • Zasady wynagradzania
 • Premie i programy motywacyjne
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, ubezpieczenia itd.)
 • Zakaz konkurencji i wyłączność
 • Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Spory – przed jakim sądem
 • Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie
 • Sprawy emerytalne

 

Związki zawodowe

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:
 

 • Tworzenie, przygotowywanie statutu, projektów uchwał
 • Organizacja międzyzakładowa
 • Rejestracja związku zawodowego
 • Negocjacje układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych porozumień z pracodawcami
 • Udział w negocjacjach w sprawie zwolnień grupowych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Spory zbiorowe
 • Przejście zakładu pracy
 • Wybory społecznych inspektorów pracy
 • Reprezentowanie w sprawach sądowych

 

Przedstawiciele pracowników

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Wybór przedstawicieli
 • Kontakty z reprezentowanymi pracownikami
 • Negocjacje z pracodawcą

 

Inne sprawy

Prowadzimy również sprawy:

 • związane z zakładaniem oraz przekształcaniem spółek i ich bieżącą obsługą
 • dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • związane z odzyskiwaniem nieruchomości, w tym tzw. nieruchomości dekretowych
 • związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, w tym przygotowaniem stosownych umów
 • dotyczące prac budowlanych i remontowych
 • dotyczące najmu, w szczególności lokali
 • o zasiedzenie
 • spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • o podział małżeńskiego majątku wspólnego
 • windykacyjne i egzekucyjne

 

Pracodawcy

Nasza praktyka z zakresu prawa pracy obejmuje bieżącą, kompleksową obsługę we wszystkich aspektach zarządzania HR na obszarze całego kraju, w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym: sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń pracodawcy w przedmiocie rozwiązania umów o pracę;
 • doradztwo w zakresie kształtowania zasad wynagradzania, systemów premiowych i motywacyjnych pracowników i kadry menedżerskiej;
 • sporządzanie i negocjowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy;
 • reprezentowanie i wsparcie pracodawców w negocjacjach warunków zatrudnienia i poszczególnych postanowień umów z pracownikami lub kandydatami na pracowników;
 • kompleksowe wsparcie prawne w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w zakresie konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę zwolnień objętych reżimem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zwolnień grupowych obejmującej w szczególności konsultacje ze związkami zawodowymi, pisma rozwiązujące z pracownikiem umowę o pracę;
 • eprezentowanie i wsparcie pracodawców w kontaktach ze związkami zawodowymi, uczestnictwo w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, a także w sporach zbiorowych;
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie bieżącego stosowania przez pracodawców kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego (w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych) i szeroko pojętego prawa pracy;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 • bieżące informowanie pracodawców, z którymi współpracujemy, o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dostosowywanie wszelkich regulaminów i dokumentów do tych zmian;
 • prowadzenie szkoleń dla grup pracowników wskazanych przez pracodawcę;
 • wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w procesach due diligence, przy przejęciach zakładów pracy;
 • reprezentowanie pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych, a także w sporach pozasądowych (np. w postępowaniach mediacyjnych), w tym w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, także wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, ustaleniem istnienia stosunku pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, wypadkami przy pracy, zakazem konkurencji i innych;
 • bieżące wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS, jak i sądowych w zakresie zaskarżenia decyzji ZUS;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z elastycznymi formami zatrudniania, jak opracowanie listów intencyjnych, a następnie kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, agencja i inne w tym nienazwane), oraz ich rozwiązywanie;
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie obowiązywania umów jak i po ich rozwiązaniu;
 • doradztwo w zakresie zastosowania ustaw kominowych

   

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021